Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863 416
phongtchc@hpu2.edu.vn

VĂN BẢN

Danh sách: VĂN BẢN


Thông báo việc thay đổi tổ chức tuyển dụng
Quyết định số 468
Nghị Định 27/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 04 năm 2012 quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức
Nghị Định 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
Triển khai xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 13 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 13 năm 2014
Nghị định 143/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo
Thông tư 15/2012/TT-BNV hướng dẫn về tuyển dụng , ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức
Bộ luật lao động 2012
Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất
Quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp
Văn bản quy định hồ sơ, quy trình giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe của viên chức
Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Hướng dẫn 52/HD-BTCTW điều chỉnh đối tượng khám, chữa bênh tại cơ sở y tế cửa Trung ương do ban tổ chức ban chấp hành Trung ương ban hành
Thông tư 08/2016 Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Thông tư số 12/2013/TT-BGDĐT Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên
Thông tư 35/2015 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
Nghị định số 27/2015/NĐ-CP của Chính phủ
Nghị quyết về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại PHT, KTT Trường ĐHSP Hà Nội 2, nhiệm kỳ 2020-2025